Informació general de la seu electrònica o lloc web Moretó.cat i dels seus continguts

 Fills de Moretó, amb CIF A08001836, i té la seva seu a Avda. Rafael de Casanova, 79, 08100 de  MOLLET DEL VALLES té la seva seu electrònica a l’adreça https://www.moreto.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web moreto.cat.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Moreto.cat són de titularitat exclusiva de Fills de Moretó o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Moreto.cat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Moretó.cat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

 1. Dades recollides a través de formularis
  En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Lle iorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable. Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Moretó.cat en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:
  Fills de Moretó
  Rafael de Casanova, 79
  08100 MOLLET DEL VALLES

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.
Si us heu inscrit a nostres newsletters, heu de saber que podeu rebre informacions promocionals o publicitàries.

 

 1. B) Dades de navegació
  El sistema de navegació i el programar inecessaris pel funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitzaamb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Moretó.cat. En la seva seu electrònica, Moretó.cat no utilitza galetes (‘cookies’) o altres mitjans de naturalesa anàloga per altractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Moretó.cat.Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que perme tenanalitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Moretó.cat i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.